GARIS PANDUAN / Guidelines

 

(Malay Version  / Versi Bahasa Malaysia)

GARIS PANDUAN
Oleh kerana Jurnal IDEALOGY mempunyai objektif untuk meningkatkan kesedaran serta pengetahuan dalam menghasilkan penulisan ilmiah, maka pada peringkat awal penerbitan IDEALOGY aspek ketelitian dalam proses penghantaran artikel tidak begitu dititikberatkan. Namun begitu, penambahbaikan akan dilksanakan, bergantung kepada tahap kesediaan semasa. Justeru, garis panduan yang perlu diikuti adalah seperti berikut:

 1.  Layari www.idealogyjournal.com
 2. Klik di “Submit Manuscript”
 3. Sempurnakan ruangan yang disediakan pada bahagian penghantaran jurnal
 4.  Muat naik abstrak
 5. Muat naik isi kandungan penyelidikan / kajian
 6. Sertakan rujukan
 7. Hantar

Penyelidik hanya perlu menyediakan tiga (3) komponen penyelidikan sahaja iaitu:

Abstrak
Rumusan keseluruhan tentang penyelidikan / kajian (dengan mengambilkira aspek pengenalan, isu & permasalahan, objektif, metodologi yang digunakan, dapatan serta kesimpulan)

Isi kandungan penyelidikan
Ini melibatkan aspek kandungan keseluruhan penyelidikan secara terperinci (contohnya, bermula dengan latarbelakang penyelidikan/kajian, permasalahan, objektif, metodologi, dapatan dan kesimpulan)

Rujukan
Menggunakan gaya terkini APA (American Psychological Association)

Nota
Garis panduan di atas adalah sekadar rujukan, bagi mereka yang tidak dapat memenuhi keperluan di atas, pada peringkat permulaan ini tidak menjadi apa apa masalah yang penting anda mempunyai IDEA yang ingin dikongsikan.

(English Version  / Versi Bahasa Inggeris)

Guideline

As the objective for the IDEALOGY Journal is to raise awareness and knowledge in producing academic writings, submission of articles in the early stages will not be scrutinized to small details. However, articles will be improved accordingly if need be. Hence, guidelines that need to be followed are as stipulated:

 1. Go to www.idealogyjournal.com
 2. Click “Submit Manuscript”
 3. Complete required spaces
 4. Upload abstract
 5. Upload research content
 6. Include references
 7. Send

Researchers need to prepare only three (3) research components, which are:

Abstract
Overall formulation of the research (taken into consideration are introduction, issues, objectives, methodologies, findings and conclusion)

Research content
Involving the aspect of the overall content of the research piece in detail (starting with the background of the study, issues, objectives, methodologies, findings and conclusion

References
According to the latest APA (American Psychological Association) style
Note:
The guidelines stipulated are for reference purposes. For those who cannot follow the guidelines in the early stages, submission is still permissible. What is more important is the IDEA that you want to share.