Pengenalan / Introduction

(Versi Bahasa Malaysia / Malay Version )

Pengenalan
IDEALOGY adalah gabungan perkataan IDEA & LOGY di mana IDEA merujuk kepada sebarang aktiviti ataupun tindakan yang dapat memberi sesuatu perubahan. LOGY pula adalah suatu fahaman yang merujuk kepada aliran atau kumpulan yang sering dikaitkan dengan penghasilan idea itu sendiri. Oleh yang demikian, IDEALOGY adalah suatu platform kepada sesiapa sahaja yang mempunyai idea untuk dikongsikan bagi diterbitkan dalam bentuk jurnal.

Jurnal IDEALOGY mempunyai beberapa objektif dan salah satu daripadanya adalah untuk bergabung dengan negara-negara seperti Asean, Eropah dan Benua Amerika bagi mendapatkan IDEA dan LOGY yang lebih siknifikan dan diiktiraf oleh badan yang beindeks seperti SCOPUS.

Dalam Volume 1, Siri 1 dan 2, artikel yang diterbitkan adalah melibatkan penyertaan dari dua negara iaitu Malaysia (Universiti Teknologi MARA, Perak) dan Indonesia (Institut Seni Budaya Indonesia). Dijangkakan pada siri jurnal IDEALOGY yang seterusnya, bilangan penyertaan ini akan bertambah dan melibatkan negara-negara lain.

Jurnal IDEALOGY diterajui oleh Fakulti Seni Lukis & Seni Reka (FSSR) UiTM Cawangan Perak, namun tema serta skop penulisannya telah diperluaskan yang mencakupi Seni & Peradaban (Art & Civilization).

(Versi Bahasa Inggeris / English Version)

Introduction
IDEALOGY is a combination of the words IDEA and LOGY whereby the word IDEA refers to any activity or action that can lead to change. On the other hand, the word LOGY refers to the understanding towards a certain group or thought, that is often related to the creation of the idea itself. So, IEALOGY is a platform for those who have ideas to share in journal form

The IDEALOGY Journal has a few objectives, one such is to combine with countries from the Asean, the Europe and the United States to obtain IDEA and LOGY that is more significant in context and recognized by indexed entities such as SCOPUS.

The published articles in Volume 1, series 1 and 2 are submissions from Malaysia (Universiti Teknologi MARA, Perak) and Indonesia (Institut Seni Budaya Indonesia). It is hoped that more researchers from other regions will contribute to the future series of the IEALOGY Journal.

The IDEALOGY Journal is spearheaded by the Faculty of Art & Design, Universiti Teknologi MARA (Perak), however the scope and theme applied were broadened to cover Art & Civilization

 

VISI / Vision

Membawa serta mengangkat penulisan akademik khususnya bagi Negara-negara Asean supaya dikenali dimata dunia
To elevate the standard of Academic writing, especially for Asean countries to be recognized in the eyes of the world

MISI / Mission

Melahirkan ahli akademik yang mempunyai kualiti penulisan yang diiktiraf dunia.
To produce academia with world recognized writing quality

Bergabung dengan negara-negara Asean dalam penghasilan artikel akademik
To combine with selected Asean countries in producing academic articles